Vedtægter

 

 

 

 

 

VEDTÆGTER FOR NYRUP VANDVÆRK

 

 

Navn og hjemsted

§ 1.

Selskabet der er stiftet den 11. juni 1956. er et andelsselskab, hvis navn er Nyrup Vandværk.

Selskabet har hjemsted i Fuglebjerg Kommune.

Formål

§ 2.

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende forsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendommene for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkelig vand til lavest driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger på anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt afledte forhold

Medlemmer

§ 3.

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder ,er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

Medlemmernes rettigheder

§ 4.

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår der er fastsat i det af Fuglebjerg kommune fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

§ 5.

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og solidarisk. Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svare til medlemmets indskud.

Beløbs størelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.

Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser over selskabet. når selskabet modtager ejerskifteerklæringen ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

 

Udtræden af selskabet

§ 6.

Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændig matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres  til andet forsynings område.

Såfremt en grund ophøre som selvstændig matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

Levering til ikke medlemmer (købere)

§ 7.

Institutioner – som ifølge ders natur – eller ejere af enkelte ejendomme – ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer. vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligtige sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvis dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

Generalforsamling

§ 8.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelsen til generalforsamlinger, såvel ordinær som ekstraordinær, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, eller ved annoncering i en lokal avis. med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling være opført på dagsordnen og skal derfor afgives til bestyrelsen senest en måned efter regnskabsårets udløb.

På den ordinære generalforsamling foretages  følgende.

  1. Valgaf dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. det reviderede regnskab fårelægges til godkendelse
  4. Budget for det kommende år fårelægges til godkendelse
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  6. Valg af revisorer og suppleanter
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt

Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor. i så tilfælde vælges kun een kritisk revisor.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når, når mindst 25% af medlemmerne fremsætter skriftelig forlangende herom til bestyrelsen. ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder fra modtagelsen af begæringen, og dagsordnen skal udsendes med indkaldelsen. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

Stemmeret og afstemninger

§ 9.

Hvert medlem har en stemme

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive en stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7.har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træfes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af de disse stemmer for. Er en af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Bestyrelsen

§ 10.

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år af gangen, i det der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Her ud over er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituere sig selv. Den er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornøden personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og føre forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

Tegningsret

§ 11

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele prokure.

Regnskab

§ 12.

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlig afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer og en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Opløsning

§ 13.

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9. angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

 Ikrafttræden

§ 14.

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 11. juni 1956. og sidst ændret på generalforsamlingen den

De træder i kraft den